Kata List

 

Omoto Ten ( Oh-Moe-Toe Ten )


Shorei One (Show-Ray One)


Ta Chi Gedan (Tie-Chee Gay-Don)


Shorei Mege (Show-Ray Ma-Gay)


Shorei San (Show-Ray San)


Shorei Yo (Show-Ray Yo)


Shorei Go (Show-Ray Go)


Karumpha (Ka-Room-Fa)


National Dance


Gai Sai (Gay Sie)


Pinan Ich (Pea-Non Each) (Also Known as Henan in Japanese)


Pinan Ni (Pea-Non Knee)


Pinan San (Pea-Non Sahn)


Pinan Yo (Pea-Non Yoh)


Pinan Go (Pea-Non Goh)


Neko Buto Ich  (Neck-Oh Boot-Oh Each)


Neko Buto Ni (Neck-Oh Boot-Oh Knee)


Neko Buto Son (Neck-Oh boot-Oh Sahn)


Neko Buto Yo (Neck-Oh Boot-Oh Yoh)


Neko Buto Go  (Neck-Oh Boot-Oh Goh)


Neko Buto Twelve (Neck-Oh Boot-Oh Twelve)


Saifi (Sie-Fa)


Anaku (On-A-Coo)


Basai Dai  (Bai-Sai-Dye)


Naifunchin (Kna-Foon-Chin) Motobu’s Kata


Seenchin  (Seen-Chin)


No Hi (No-High)


Tensho (Ten-Show)


Kan Ku Sho (Con-Coo Show)


Nandan Sho  (Non-Don Show)


Go Pei Sho (Go-Pie Show)


Sei Pai (Say Pie)


Dan Enn Sho  (Don En Sho)


Weapon Katas


Cane Kata


Bo Staff Kata


Yin Yang Waza

 
Return to Main Page Main.html