Kata List

Omoto Ten ( Oh-Moe-Toe Ten )

Shorei One (Show-Ray One)

Tai Chi Gedan (Tie-Chee Gay-Don)

Shorei Mege (Show-Ray Ma-Gay)

Shorei San (Show-Ray San)

Shorei Yo (Show-Ray Yo)

Shorei Go (Show-Ray Go)

Karumpha (Ka-Room-Fa)

National Dance

Gai Sai (Gay Sie)

Pinan Ich (Pea-Non Each) (Also Known as Henan in Japanese)

Pinan Ni (Pea-Non Knee)

Pinan San (Pea-Non Sahn)

Pinan Yo (Pea-Non Yoh)

Pinan Go (Pea-Non Goh)

Neko Buto Ich (Neck-Oh Boot-Oh Each)

Neko Buto Ni (Neck-Oh Boot-Oh Knee)

Neko Buto Son (Neck-Oh boot-Oh Sahn)

Neko Buto Yo (Neck-Oh Boot-Oh Yoh)

Neko Buto Go (Neck-Oh Boot-Oh Goh)

Neko Buto Twelve (Neck-Oh Boot-Oh Twelve)

Saifi (Sie-Fa)

Anaku (On-A-Coo)

Basai Dai (Bai-Sai-Dye)

Naifunchin (Kna-Foon-Chin) Motobu’s Kata

Seenchin (Seen-Chin)

No Hi (No-High)

Tensho (Ten-Show)

Kan Ku Sho (Con-Coo Show)

Nandan Sho (Non-Don Show)

Go Pei Sho (Go-Pie Show)

Sei Pai (Say Pie)

Dan Enn Sho (Don En Sho)

Weapon Katas

Cane Kata

Bo Staff Kata

Yin Yang Waza